SRB Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovi Opšti uslovi poslovanja („Opšti uslovi poslovanja“) odnose se na zaključavanje svih ugovora o kupoprodaji između društva Elektrofyzika s.r.o., sa sedištem na adresi Vavřinec 89, 679 13 Vavřinec, MB: 03054721, PIB: CZ03054721, upisanog u sudskom registru trgovinskih preduzeća Višeg suda u Brnu, deo C, registarski uložak 83419 (u daljem tekstu „Prodavac“) i Kupca (u daljem tekstu „Kupac“) u vezi odnosno na osnovu kupoprodaje Robe iz ponude Prodavca na web sajtu online trgovine Prodavca na URL adresi: www.drypol.info odnosno na usluge koje nudi i pruža Prodavac Kupcu u vezi sa nuđenjem i prodajom Robe.

1.2. Ovi Opšti uslovi poslovanja, u skladu sa odredbama čl. 1751. zakona br. 89/2012 Zbirke čeških zakona, Građanski zakonik (u daljem tekstu „Građanski zakonik“) čine sastavni deo svakog ugovora o kupoprodaji zaključenog između Prodavca i Kupca putem online trgovine shodno čl. 3. i 4. ovih Opštih uslova poslovanja („Ugovor o kupoprodaji“) ako se Kupac i Prodavac nisu drugačije dogovorili.

1.3. Prava i obaveze ugovornih strana u vezi Robe odnose se i na pružanje usluga, osim ako nije drugačije određeno ovim Opštim uslovima poslovanja ili posebnim dogovorom između ugovornih strana.

1.4. Ovi Opšti uslovi poslovanja primenjuju se shodno i na zaključavanje svih ugovora o kupoprodaji između Prodavca i Kupca putem drugih sredstava za komunikaciju na daljinu (tj. telefon, telefaks, e-mail i sl.), i ne samo putem online trgovine.

2. Specifikacija Robe

Pojam Roba podrazumeva svu robu koju Prodavac nudi putem online trgovine.

3. Elektronska narudžbenica

3.1. Pojam elektronska narudžbenica, u smislu ovih Opštih uslova poslovanja podrazumeva podnošenje narudžbenice putem oline obrasca za narudžbu koji je dostupan na URL adresi online trgovine. Pre slanja narudžbenice Kupac može da pregleda i po potrebi promeni podatke koje je uneo prilikom popunjavanja elektronskog obrasca online narudžbe. Poslana narudžbenica smatra se ponudom za sklapanje ugovora o kupoprodaji za navedenu količinuj pakovanja Robe (u daljem tekstu „Naručena Roba“) po ceni utvrđenoj shodno članu 7. Podaci navedeni u obrascu online narudžbenice dostavljaju se Prodavcu elektronskim putem.

3.2. Slanjem online narudžbenice Kupac faktički prihvata aktualnu verziju Opštih uslova poslovanja za online trgovinu, izjavljuje da je saglasan sa ovim Opštim uslovima poslovanja i da je pre slanja narudžbenice imao priliku da se upozna sa ovim Opštim uslovima poslovanja. Ovi Opšti uslovi poslovanja stoje Kupcu stalno na raspolaganju na web sajtu online trgovine.

3.3. Kupac je saglasan da Prodavac odnosno njegov ovlašćeni zastupnik ili ugovorni partner (prevoznik) može da ga kontaktira putem telefona ili elektronskim putem kako bi proverio pravilnost unesenih podataka kao i radi izdavanja saglasnosti sa otpremom Naručene Robe.

3.4. Telefonska provera dostave narudžbenice - Nakon dostave elektronske narudžbenice Naručena Roba se predaje ugovornom partneru (prevozniku) radi dostave Robe Kupcu na adresu navedenu u elektronskoj online narudžbenici. Odgovorna osoba ugovornog partnera (prevoznik) ima pravo da sa Kupcem putem telefona dogovori točan datum i vreme dostave i primopredaje Naručene Robe na ruke Kupca.

4. Zaključavanje ugovora o kupoprodaji

4.1. Sam ugovor o kupoprodaji zaključen je potpisivanjem ugovora o kupoprodaji putem poslanog online obrasca elektronske narudžbenice sa web prezentacije / web sajta online trgovine na adresi www.drypol.info , preuzimanjem Naručene robe od prevoznika ili dostavom potvrde od strane Prodavca Kupcu u elektronskom obliku.

4.2. Ako nije drugačije određeno, potvrda o zaprimanju narudžbenice šalje se Kupcu na e-mail adresu navedenu u online obrascu narudžbenice. U trenutku kada Prodavac potvrdi narudžbu Kupca nastaju prava i obaveze između Prodavca i Kupca odnosno pravni odnos koji je regulisan važećim pravnim propisma i ovim Opštim uslovima poslovanja, a posebno obaveza Prodavca da nabavi i isporuči Kupcu Naručenu robu, te obaveza Kupca da preuzme Naručenu robu i plati cenu Robe.

4.3. Kupac i Prodavac su saglasni da je narudžba prihvatljiva za Prodavca samo ako je poslana online putem obrasca elektronske narudžbenice u online trgovini, u okviru kojeg Kupac popunjavanjem odgovarajućeg polja u online obrascu elektronske narudžbenice potvrđuje da je saglasan sa ovim Opštim uslovima poslovanja. Prodavac ima pravo da ne prihvati narudžbenicu koja nije sastavljena u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja ili da vrati takvu narudžbenicu Kupcu radi dopunjavanja podataka u naknadno ostavljenom roku. Ako nedostatak nije otklonjen u predmetnom roku, smatra se da narudžbenica nije dostavljena Prodavcu.

4.4. Kupac i Prodavac su saglasni da izjava o saglasnosti sa ovim Opštim uslovima poslovanja i obavezujuća potvrda o zaprimanju elektronske narudžbenice od strane Prodavca predstavljaju preduslove za zaključavanje ugovora o kupoprodaji.

4.5. Radi isključenja svake sumnje, smatra se da ugovor o kupoprodaji nije valjano zaključen ukoliko narudžbenica Kupca nije prihvaćena od strane Prodavca ili ako je Prodavac obavestio Kupca da narudžbenica nije valjano popunjena. Kupac prima na znanje da Prodavac nije obavezan da zaključi ugovor o kupoprodaji sa kupcem, a posebno ako se radi o kupcu koji je u prošlosti bitno povredio Ugovor o kupoprodaji ili ove Opšte uslove poslovanja, ili o kupcu koji kasni sa izmirenjem svojih dospelih obaveza prema Prodavcu.

4.6. Prodavac pridržava pravo da u iznimim slučajevima uskrati kupcu isporuku određene robe, i to posebno u slučaju da su u online trgovini greškom navedeni pogrešni ili nestandardni podaci o određenoj Robi, ceni Robe ili roku isporuke, odnosno ako je Roba rasprodana i dugoročno neraspoloživa kod dobavljača. Prodavac se obavezuje u takvim slučajevima vratiti Kupcu iznos plaćen na osnovu ugovora o kupoprodaji – ako je Kupac izvršio plaćanje unapred.

4.7. Predmet ugovora o kupoprodaji su samo pozicije navedene u elektronskoj narudžbenici izdanoj na URL adresi online trgovine Prodavca. Kupac nema pravo da od Prodavca traži ili pravnim putem potražuje drugu Robu slične prirode niti da traži kompenzaciju u slučaju da Naručena roba trenutno nije dostupna.

5. Rok i način isporuke

5.1. Kupac je dužan dogovoriti se putem telefona o tačnom roku isporuke, dakle o datumu i vremenu dostave Naručene robe od strane ugovornog partnera (prevoznika). Kupac je dužan da preuzme Robu u roku ugovorenom shodno prethodnoj tački ili shodno članu 5.2. Dalje, Kupac je dužan postupati u skladu sa uputstvima navedenim u dokumentaciji za Robu isporučenu od strane Prodavca.

5.2. Prodavac je dužan isporučiti Kupcu Naručenu robu po unapred ugovorenoj ceni i u ugovorenom roku, u svemu u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja. Međutim, o tačnom roku isporuke Kupac će biti obavešten od strane ugovornog partnera ( prevoznika ).

5.3. Pojam Otprema Robe u smislu ovih Opštih uslova poslovanja podrazumeva predaju Naručene robe odgovornom predstavniku ugovornog partnera (prevozniku) radi dostave Robe Kupcu. Otpremom Robe Prodavac je ispunio svoju obavezu isporuke Robe Kupcu. Isporuka Robe od strane prevoznika može da traje do dvadeset i pet (25) kalendarskih dana od dana preuzimanja Robe od Prodavca.

5.4. Smatra se da je Prodavac popunjavanjem dokumentacije za prevoz i prateće dokumentacije za Robu ispunio svoju obavezu da označi Robu.

5.5. Prodavac se obavezuje otpremiti Naručenu robu Kupcu najkasnije u roku od dvadeset i pet (25) dana od datuma zaključenja Ugovora o kupoprodaji. Ukoliko Prodavac ne može da otpremi Naručenu robu u roku iz prethodne rečenice, dužan je o tome obavestiti Kupca elektronskom poštom (e-mailom) na adresu elektronske pošte koju je Kupac naveo u obrascu online elektronske narudžbenice.

5.6. Kupac izjavljuje da je upoznat sa svim informacijama o Robi koja je predmet isporuke (uređaj DryPol® system za elektrofizikalno isušivanje kapilarne vlage u zidovima na www.drypol.info ), sa uslovima za zaključavanje Ugovora o kupoprodaji, sa mogućnostima plaćanja cene Naručene robe, o mogućnostima odustanka od Ugovora o kupoprodaji i o pravu na naknadu povezanih troškova te o iznosu troškova korišćenja sredstava za komunikaciju sa Prodavcem.

6. Troškovi isporuke i predaje Robe

6.1. Troškove isporuke/prevoza Naručene robe na području Češke i Slovačke republike snosi Prodavac i ovi troškovi su uračunati u ukupnu cenu Robe utvrđene u skladu sa čl. 7. U slučaju isporuke Robe u druge zemlje članice EU izvan područja Češke i Slovačke republike, sve troškove prevoza snosi Kupac.

6.2. Ukoliko Kupac u nekoliko navrata ne preuzme Naručenu Robu od ugovornog partnera (prevoznika) i Roba bude vraćena Prodavcu, Kupac je dužan nadoknaditi Prodavcu troškove ponovljene dostave Robe. U slučaju ponovne narudžbe Robe od strane istog Kupca Prodavac ima pravo da uz cenu Robe naplati i cenu prethodne neostvarene isporuke/prevoza u potpunom iznosu prema cenovniku prevoznika, ako je Roba bila otpremljena od strane Prodavca i isporučena od strane prevoznika, ali nije preuzeta od strane Kupca.

6.3. Naručenu robu isporučuje Kupcu prevoznik odabran od strane Prodavca.

6.4. Troškove isporuke Robe, ako već nisu uračunati u cenu, utvrđeni su prema važećem cenovniku prevoznika odabranog od strane Prodavca.

6.5. Kupac preuzima Naručenu robu od ugovornog partnera (prevoznika) kojem isplaćuje obračunatu cenu isporučene Robe te ev. troškove prevoza, pakovanja i drugih troškova u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja, što potvrđuje svojim potpisom prilikom primopredaje predmeta isporuke. Kupac je dužan pre odlaska prevoznika proveriti da je isporučena roba u redu i da nije oštećena.

6.6. Ukoliko Kupac ne preuzme Robu iz razloga oštećenja Robe tokom prevoza, Kupac je dužan sačiniti Zapisnik o reklamaciji sa odgovornom osobom prevoznika koji je Robu isporučio po nalogu Prodavca.

7. Cena Robe

7.1. Formalna specifikacija cena

Sve cene Robe i usluga navedene na web sajtu online trgovine iskazane su sa uračunatim PDV-om prema važećoj stopi, kao i bez PDV-a. Ukoliko iskazan iznos PDV-a nije u skladu sa važećim pravnim propisima, merodavna je cena bez PDV-a na koju će biti dodat PDV prema aktualno važećoj stopi PDV-a. Sve cene iskazane su u valuti EURO (EUR) ako nije drugačije određeno. Sve navedene cene Robe i usluga važe samo za web sajt online trgovine. Kupac ne može da zahteva od Prodavca druge cene (osim navedenih cena) slične ili iste Robe.

7.2. Obavezne cene Robe

Prodavac ima pravo da odobri individualne količinske cene, promo cene odnosno druge cene koje se razlijuju od cena navedenih na sajtu online trgovine. Individualnu kalkulaciju cena Prodavac i Kupac će prethodno dogovoriti putem međusobne komunikacije (lične, telefonske, u pisanom obliku). Kupac nema pravo da zahteva da mu se individualno utvrđene cene odobre i u drugim slučajevima. Kupac ne poseduje pravni osnov niti pravo da sudskim putem zahteva da mu se odobre cene za ev. iste ili slične proizvode koje mogu da budu navedene na drugim web sajtovima ili u bilo kakvim promidžbenim tekstovima i prezentacijama u okviru bilo kakve reklamne kampanje u bilo kojem obliku koje organiziraju druge kompanije ili na drugim web sajtovima odnosno u bilo kakvim promidžbenim tekstovima i prezentacijama u okviru bilo kakve reklamne kampanje u bilo kojem obliku u vlasništvu Prodavca. Cene su utvrđene samo za Kupca koji je na jedan od načina predviđenih ovim Opštim uslovima poslovanja popunio narudžbenicu koju je Prodavac prihvatio.

7.3. Vreme trajanja i period važenja cena

Sve cene navedene na web sajtovima online trgovine važe od trenutka objave ponude Prodavca na web sajtu online trgovine pa do opoziva. Za predmetni Ugovor o kupoprodaji primenjuju se cene Roba i usluga koje važe u vreme narudžbe. U cenu Robe nisu uračunata plaćanja za isporuku izvan područja Češke republike, druge usluge i eventualne druge takse prema ovim Opštim uslovima poslovanja, već se obračunavaju naknadno tako da će ukupna konačna kupoprodajna cena [cena sa uračunatim porezima i taksama koje je Kupac dužan platiti u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, ako nije drugačije dogovoreno između Prodavca i Kupca.

7.4. Druge takse i troškovi
Na navedene cene dodaju se troškovi pakovanja u iznosu navedenom za pojedinačnu Robu, ukoliko nije u opravdanim slučajevima drugačije određeno ili navedeno na web sajtu online trgovine. Ako se mesto predaje Robe Kupcu od strane treće osobe-ugovornog partnera (prevoznika) nalazi izvan područja Češke ili Slovačke republike :
• na navedene cene Robe dodaje se cena prevoza u iznosu navedenom za pojedinačnu Robu prema čl. 6.4, za koju je uvećana ukupna suma plativa od strane Kupca;
• cene su iskazane bez poreza, carinskih dažbina, osiguranja i troškova prevoza - ove stavke naplaćuju se Kupcu posebno (i kod delomičnog ispunjenja), obično putem faktur izdane od strane Prodavca (čiji sadržaj određuje Prodavac), ako nije drugačije dogovoreno između Prodavca i Kupca.

7.5. Cene su navedene bez poreza, ev. bez carinskih dažbina, osiguranja i prevoza - ovi troškovi se naplaćuju Kupcu posebno (i kod delomičnog ispunjenja), obično putem fakture izdane od strane Prodavca (čiji sadržaj određuje Prodavac), ako nije drugačije dogovoreno između Prodavca i Kupca.

7.6. Promene cena Robe

Prodavac ima pravo da promeni cene Robe. U slučaju bilo kakvih promena cena Robe potencijalni kupac će biti obavešten putem informacije prikazane na odgovarajućem mestu na web sajtu online trgovine. U iznimnim slučajevima Prodavac obaveštava Kupca o svim promenama cena Robe i usluga osobno i/ili telefonom i/ili elektronskom poštom na adresu navedenu od strane Kupca u obrascu online elektronske narudžbenice. Međutim, promena cene Robe nikako ne utiče na cenu naručene Robe na osnovu ugovora o kupoprodaji zaključenog pre ove promene.

8. Način plaćanja cene Robe i usluga

8.1. Prodavac standardno prihvata samo uplate u gotovini - pouzećem posredstvom odgovorne osobe ugovornog partnera (prevoznika) s time da Kupac predaje ukupan iznos (kupoprodajna cena i ev. troškovi i drugi troškovi) u gotovini ili karticom odgovornoj osobi ugovornog partnera - prevoznika (ako prevoznik omogućuje ovaj oblik plaćanja) kod primopredaje Naručene Robe Kupcu. Dakle, kupoprodajna cena Robe je plativa prilikom primopredaje/dostave Robe.

8.2. Drugi oblici plaćanja cene Naručene Robe nisu prihvatljivi, osim ako se Prodavac i Kupac ne dogovore drugačije.

8.3. Prodavac ne zahteva od Kupca predujam niti slično plaćanje, osim ako se Prodavac i Kupac ne dogovore drugačije.

8.4. Po međusobnom dogovoru Kupca i Prodavca moguće je plaćanje unapred pre isporuke Robe Kupcu, i to na osnovu proforma fakture. Nakon prispeća uplate fakturisanog iznosa na račun Prodavca Elektrofyzika s.r.o., IBAN: CZ5203000000000265141765 BIC: CEKOCZPP / Banka: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Roba će biti bez odlaganja otpremljena prevozniku radi isporuke Kupcu.

9. Pravo na odustanak od ugovora o kupoprodaji od strane Kupca-potrošača bez navođenja razloga

9.1. Ukoliko je Kupac potrošač koji je Robu kupio elektronskim ili pisanim putem, primenjuje se odredba ovog čl. 9. kojim je regulisano pravo Kupca – potrošača na odustanak od ugovora o kupoprodaji bez navođenja razloga. U slučaju drugih kupaca odredba iz člana 9. se ne primenjuje.

9.2. Kupci koji su potrošači u smislu odredbe čl. 419. Građanskog zakonika, imaju pravo da jednostrano odustanu od ugovora o kupoprodaji bez navođenja razloga unutar roka od četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma primopredaje Robe (pod uslovom da se ne radi o Robi koja je izrađena po želji Kupca ili specijalno za njegove potrebe, ili o robi koja je posle isporuke nepovratno povezana sa drugom robom, ili o robi koju Kupac nabavio lično) i da zahteva povraćaj plaćenih finansijskih sredstava sa PDV-om ako je Roba kupljena i ugovor o kupoprodaji zaključen posredstvom sredstava za komunikaciju na daljinu (npr. preko online trgovine). U slučaju odustanka Kupca od Ugovora o kupoprodaji Ugovor o kupoprodaji se poništava.

9.3. Dostava obaveštenja o odustanku od Ugovora

Obaveštenje o odustanku od Ugovora treba da bude upućeno Prodavcu u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu Prodavca ili na adresu elektronske pošte Prodavca [e-mail adresa]. Obrazac za odustanak od Ugovora može da se preuzme online sa web sajta online trgovine radi ispisa

9.4. Uslovi za odustanak od Ugovora

Ukoliko Kupac odustane od Ugovora o kupoprodaji, dužan je dostaviti ili vratiti dostavljenu Robu Kupcu, i to bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od odustanka od Ugovora.

9.5. Povraćaj novca

U slučaju odustanka Kupca od Ugovora, Prodavac će Kupcu vratiti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od odustanka od Ugovora, sva finansijska sredstva (kupoprodajnu cenu isporučene Robe) i troškove isporuke koje je od Kupca primio na osnovu ugovora o kupoprodaji, i to prenosom na bankovni račun naveden u skladu sa čl. 9.3. Prodavac nije dužan vratiti Kupcu primljena finansijska sredstva pre povraćaja Robe od strane Kupca odnosno pre nego što Kupac dokaže da je Robu poslao u urednom stanju i bez oštećenja.

9.6. Troškovi odustanka od Ugovora o kupoprodaji
Ne postoji pravni osnov za naknadu troškova nastalih Kupcu u vezi sa odustankom od Ugovora o kupoprodaji - ove troškove snosi Kupac u potpunom iznosu. U slučaju odustanka od ugovora o kupoprodaji Prodavac vraća Kupcu samo iznos koji odgovara ceni naručene Robe koju je Kupac platio unapred..

9.7. Isporuka robe u slučaju ostvarenja prava na odustanak od ugovora o kupoprodaji

Ako Kupac ostvari svoje pravo na odustanak od ugovora o kupoprodaji, Kupac je dužan da vrati Robu Prodavcu neistrošenu, bez ikakvih oštećenja, sa kompletnom pisanom dokumentacijom, po mogućnosti u originalnom pakovanju. Ako Prodavac utvrdi da je vraćena Roba oštećena, nekompletna, odnosno da ima bilo kakve mane, ili da nedostaje dokumentacija ili je nekompletna, Prodavac ima pravo da od iznosa koji vraća Kupcu odbije iznos koji odgovara stepenu smanjenja vrednosti Robe. Ako primeni svoje pravo na odustanak od ugovora o kupoprodaji, Kupac ne može da Robu vrati Prodavcu putem pošiljke sa otkupninom (pouzećem), već isključivo putem vrednosne pošiljke. Ukoliko Kupac vraća robu Prodavcu putem pošiljke sa otkupninom, odustanak od ugovora o kupoprodaji proizvodi pravni učinak tek od datuma kada Kupac ponovo vrati Robu Prodavcu putem vrednosne pošiljke (paketa).

10. Komunikacija sa Prodavcem

10.1. Komunikacija sa tehničkim i komercijalnim odeljenjem Prodavca, sa Prodavcem ili njegovim ovlašćenim zastupnikom obavlja se a/telefonski ili b/elektronskom poštom ili c/u pisanom-papirnatom obliku

10.2. Komunikacija se odvija češkom jeziku ili eventulano - po prethodnom odobrenju od strane Prodavca - na jeziku države Kupca ili na drugom jeziku po dogovoru putem elektronske pošte.

10.3. Pisana komunikacija upućena Prodavcu mora biti poslana isključivo na poštansku adresu Prodavca navedenu u čl. 1.1, s time da sastavni deo komunikacije, na primer u obliku priloga, treba da bude uredno popunjen obrazac koji je dostupan za preuzimanje u elektronskom obliku na web sajtu online trgovine. Ako se Prodavac i Kupac ne dogovore drugačije, komunikacija posredstvom druge poštanske adrese nije prihvaćena i ne uzima se u obzir.

11. Uslovi garancije

11.1. Kupac ne može ostvariti prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke ispunjenja ako je do oštećenja ili uništenja Robe došlo na jedan od sledećih načina: 
• usled mehaničkog oštećenja Robe od strane Kupca;
• usled prenapona u električnoj mreži (izgoreli delovi ili štampane pločice), osim uobičajenih variranja napona u mreži;
• upotrebom Robe u sredini gde temperatura, prašina, vlažnost, hemijski i mehanički uticaji ne odgovaraju uslovima korišćenja koji su propisani od strane Prodavca ili proizvođača;
• usled korišćenja Robe na način koji je protivan uputstvu za ugradnju i puštanje uređaja rad koja su Kupcu predana zajedno sa isporučenom Robom.
• usled nestručne ugradnje, nestručnog rukovanja ili neodgovarajućeg održavanja Robe;
• prekomernim opterećivanjem ili korišćenjem na način koji je protivan uslovima korišćenja navedenim u dokumentaciji ili opštim pravilima;
• usled nestručnih zahvata ili promenom parametara uređaja;
• usled nedozvoljenih zahvata od strane Kupca (premazi, savijanje, prelepljivanje itd.);
• usled dejstva prirodnih sila ili više sile;
• ako između električnog priključka na električnu mrežu odnosno utičnice i utikača uređaja za priključenje na mrežu nije umetnuta prenaponska zaštita koju je Kupac dužan nabaviti i koristiti o svom trošku, u smislu priložene dokumentacije koja je obavezujuća za Kupca; 
• usled uklanjanja, oštećenja ili loma zaštitne plombe na uređaju.

11.2. Prodavac garantuje Kupcu da je Roba u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji odnosno da nema nedostataka. Prodavac garantuje Kupcu da Roba u trenutku primopredaje ima ugovorena svojstva i karakteristike, i ako nema posebnog dogovora o svojstvima Robe, da Roba poseduje svojstva koja je Prodavac opisao odnosno koja je Kupac očekivao s obzirom na prirodu Robe i reklame, da je ista prikladna za svrhe navedene od strane Prodavca ili za koje se Roba ove vrste obično koristi, i da Roba zadovoljava važeće zakonske propise.

11.3. Ako je Ugovor o kupoprodaji zaključen sa Kupcem koji je potrošač odnosno fizičko lice, prava iz odgovornosti Prodavca za materijalne nedostatke stvari i garancija za kvalitet Robe regulisani su odrebama Građanskog zakonika o prodaji robe u prodavnicama, i odredbama zakona br. 634/1992 Zbirke čeških zakona, zakon o zaštiti potrošača, sa zadnjim izmenama i dopunama („zakon o zaštiti potrošača“).

11.4. Kupac koji je potrošač odnosno fizičko lice, ima pravo da svoja prava iz odgovornosti prodavca za materijalne nedostatke stvari koji se pojave na Robi, ostvari putem reklamacije u roku od dvadeset četiri (24) mjeseca od primopredaje, ukoliko ugovorne strane nisu odredile duži garantni rok.

12. Troškovi korišćenja sredstava za komunikaciju

12.1. Troškovi poziva Kupca na telefonske brojeve navedene na web sajtu online trgovine, tarifiraju se prema važećem cenovniku telefonskih operatora.

112.2. Prodavac ne obračunava nikakve dodatne niti skrivene takse za pozive na navedene telefonske brojeve.

13. Vansudski postupak mirnog rešavanja sporova Kupaca-potrošača

13.1. Kupac koji je potrošač u smislu odredbe čl. 419. Građanskog zakonika, ima pravo na vansudski postupak mirnog rešavanja sporova iz ugovora o kupoprodaji shodno odredbi čl. 20d i narednih odredbi zakona o zaštiti potrošača, i to putem Češke trgovinske inspekcije - Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) (u daljem tekstu „ČOI“).

13.2. Vansudski postupak mirnog rešavanja spora pokreće se po predlogu Kupca-potrošača koji može da bude podnesen u pisanom obliku, upisom u zapisnik ili elektronski putem on-line obrasca koji je dostupan na web sajtu ČOI, i to najkasnije u roku od jedne godine od dana kada je potrošač prvi put podneo Prodavcu zahtev za ostvarenje svog prava koje je predmet spora.

13.3. Pre nego što pristupi vansudskom postupku mirnog rešavanja spora Kupac-potrošač je dužan da prvo pokušava da mirno reši spor dogovorom sa Prodavcem.

13.4. Nijedna od odredbi ovog člana ne isključuje mogućnost da Kupac-potrošač reši eventualan spor na način prema čl. 16.2.

14. Zaštita ličnih podataka

14.1. Kupac prima na znanje da Prodavac, u svrhu zaključavanja ugovora o kupoprodaji, prikuplja i obrađuje lične podatke Kupca u svojoj bazi podataka, i to na period koji je neophodan za ispunjavanje prava i obaveza u vezi sa ovim ugovorom o kupoprodaji. Lični podaci Kupca čuvaju se u skladu sa važećim i primenjivim zakonima Češke republike, a posebno sa zakonom br. 101/2000 Zbirke čeških zakona, zakon o zaštiti ličnih podataka, sa zadnjim izmenama.

14.2. Kupac izjavljuje da je obavešten o tome da ima pravo pristupa svojim ličnim podacima, pravo da vrši promene ovih podataka, da od Prodavca zahteva objašnjenje u slučaju sumnje da se obradom njegovih ličnih podataka narušava zaštita njegovih ličnih podataka i privatnosti ili da se njegovi lični podaci obrađuju na način koji je protivan važećim pravnim propisima, da zahteva da se otklone nedostaci koji su protivni pravnim propisima, i to posebno ukidanjem korišćenja njegovih ličnih podataka, ili ispravljanjem, dopunjenjem ili uklanjanjem ovih podataka.

15. Promene Opštih uslova poslovanja i važenje Opštih uslova poslovanja

15.1. Pravo na promenu Opštih uslova poslovanja
Prodavac ima pravo da promeni ove Opšte uslove poslovanja. Nakon promene novi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo od dana objave na web sajtu online trgovine ili kasnije od dana navedenog u ovim Uslovima

15.2. Važenje ugovornih odnosa

Ugovorni odnosi zasnivani pre dana od kojeg novi Opšti uslovi poslovanja proizvode pravno dejstvo, regulisani su Opštim uslovima poslovanja koji su na snazi na dan nastanka ugovornog odnosa.

16. Završne odredbe

16.1. Ovi Opšti uslovi poslovanja, svi ugovori o kupoprodaji te pravni odnosi između Prodavca i Kupca regulisani su i tumače se prema zakonima Češke republike, a posebno prema odredbama Građanskog zakonika i zakona o zaštiti potrošača. Međutim, takav izbor ne može da za posledicu ima lišavanje potrošača zaštite koja mu je osigurana odredbama od kojih se ne može odstupiti sporazumom, na osnovu prava koje bi bilo merodavno u slučaju da merodavno pravo nije izabrano.

16.2. Ugovorne strane se obavezuju da će sve sporove koji mogu nastati povodom ovog Ugovora ili u vezi sa ispunjavanjem ili tumačenjem ovih Opštih uslova poslovanja i/ili Ugovora o kupoprodaji, prvenstveno rešavati sporazumno. Ukoliko ugovorne strane ne uspeju da sporazumno reše nastali spor u roku od [trideset (30)] kalendarskih dana i ako je u pitanju ugovor o kupoprodaji zaključen sa Kupcem koji nije potrošač, za rešavanje takvih sporova nastalih iz ili u vezi sa ugovorom o kupoprodaji, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda prema sedištu Prodavca.

16.3. Ukoliko je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća, neprimenljiva ili neizvršiva, ili to postane, takva odredba će se zameniti pravno važećom, primenljivom i izvršivom odredbom koja je pravno i ekonomski najbliža gore navedenoj nevažećoj, neprimenljivoj ili neizvršivoj odredbi. Nevažeća, neprimenljiva ili neizvršiva odredba neće uticati na važenje, primenljivost i izvršivost ostalih odredbi. Promene i aneksi Ugovora o kupoprodaji ili Opštih uslova poslovanja su važeći samo ako su sačinjeni u pisanom obliku.

16.4. Ugovor o kupoprodaji i Opšti uslovi poslovanja ostaju pohranjeni u arhivu Prodavca u elektronskom obliku i nisu dostupni.

16.5. Ako se radi o ugovornom odnosu sa kupcem-potrošačem, odredba čl. 558. st. 2. Građanskog zakonika se ne primenjuje, i za tumačenje ugovora o kupoprodaji prednost pred odredbama poslovnih uzanci imaju odredbe Građanskog zakonika i drugih pravnih propisa kao celine ( dakle, prednost pred poslovnim uzancama imaju i odredbe pravnih propisa koje nisu prinudne prirode ).

16.6. Ugovorne strane isključuju primenu čl. 1740. st. 3. Građanskog zakonika prema kojem se ugovor smatra zaključenim i u slučaju nepotpune podudarnosti izjava volja ugovornih strana.

16.7. Kupac koji je potrošač-fizičko lice, ovim preuzima rizik promene okolnosti u smislu čl. 1765. st. 2. Građanskog zakonika.

16.8. Za slučaj da je Kupac poduzetnik, ugovorne strane isključuju primenu odredbi čl. 1799. i čl. 1800. Građanskog zakonika kojima su regulisani pozivi na opšte uslove poslovanja u formularima ugovora, i kojima su definisani nerazumljive ili posebno nepovoljne klauzule i uslovi njihovog važenja.

Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo od 01. 01. 2018

Reklamacije

Sve reklamacije su regulisane odredbama zakona br. 634/1992 Zbirke čeških zakona.

Roba može da bude vraćena bez navođenja razloga u roku od 14 dana samo ako ste robu kupili elektronskim putem, bez mogućnosti fizičkog pregleda proizvoda.

Obrazac pažljivo i čitko popunite, potpišite i pošaljite zajedno sa uređajem DryPol® System i kompletnim priborom ( bočnice + izvor / adapter za napajanje ) na adresu Isporučioca, ili ga pošaljite, popunjen i potpisan, elektronskom poštom na email adresu ili poštom na adresu Isporučioca. Zatim ćemo vam izdati potvrdu o zaprimanju reklamacije koja će biti rešena u roku od najviše mesec dana od datum zaprimanja uređaja koji je predmet reklamacije.

Poštanske adrese i podaci za kontakt sa Isporučiocem navedene su na računovodstvenoj poreskoj ispravi za uređaj DryPol® system.

Ukoliko dostavljate Isporučiocu uređaj / uređaje DryPol® System putem pošte ili prevoznika na adresu Isporučioca, uređaj treba da bude uredno zapakovan u skladu sa važećim normama, u pakovanju koje obezbeđuje maksimalnu zaštitu u slučaju pada ili od oštećenja tokom prevoza. Isporučilac ne odgovara za eventualna oštećenja uređaja tokom prevoza od Naručioca. Uređaj mora da bude dostavljen putem vrednosne pošiljke, ne putem pošiljke sa otkupninom ( pouzećem ) ! Ukoliko bude uređaj dostavljen putem pošiljke sa otkupninom (pouzećem), ISPORUČILAC ĆE ODBITI PREUZIMANJE POŠILJKE - Isporučilac u takvom slučaju ne odgovara za troškove nastale Naručiocu ( kupcu ) u vezi sa vraćanjem pošiljke.